Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2021. szeptember 21. kedd | Máté, Mirella napja

Hírek

 

Emberközpontú és emberléptékű kisváros kereteinek kialakítása a cél

2021. május 27.

A jelenlegi önkormányzat egyik legfontosabb vállalása volt, hogy szigorítani fogja azokat a helyi településrendezési szabályokat, amelyek az elmúlt évtizedben kiszolgálták az ingatlanbefektetők lakóparképítési üzleti terveit és lehetővé tették az infrastruktúrális lehetőségeken felüli intenzív beépítést. A város bizonyos pontjain elrendelt változtatási tilalom után a főépítészi irodán megindult a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok általános felülvizsgálata. Összeállításunkkal szeretnénk bemutatni a bonyolult szabályozási folyamat soron következő lépéseit.

Szerző: Kálmán Kinga, főépítész

Miért került napirendre a településfejlesztési és településrendezési eszközök felülvizsgálata éppen most?

A településfejlesztési koncepciót és a településszerkezeti tervet tízévente kötelező felülvizsgálni, ezt a Településkódex néven emlegetett 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet szabja meg.

Budakalász hatályos Településfejlesztési koncepciója a 91/2001 (VI. 18.) KT határozattal volt elfogadva. A hatályos Településszerkezeti tervet 2015-ben hagyta jóvá a Képviselő-testület, és a Helyi Építési Szabályzatot és szabályozási tervet a 8/2016.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az általános felülvizsgálatot egyrészt a településfejlesztési koncepció csaknem 20 évvel ezelőtti változatának korszerűsítése, másrészt a településrendezési eszközök használata során felmerült javítási és változtatási igények indokolják.

A „településfejlesztési és településrendezési eszközök” kifejezés több dokumentumot is takar.

Igen, alapvetően két részterületnek a dokumentumairól van szó: az egyik a településfejlesztés, ami a tervezett fejlődés irányáról szól – a gazdasági, a társadalmi és a környezeti szempontokat figyelembe véve –, a másik pedig a településrendezés, ami a város konkrét területeivel foglalkozik.

A fejlesztésnek a településfejlesztési koncepció az alapja, amely a városfejlesztés elveit, hogyanját határozza meg szöveges formában. Ez az első dokumentum, amit most (újra) meg kell alkotni.

A településfejlesztési koncepció tartalmi követelményeit a már említett Településkódex tartalmazza. Eszerint a koncepciónak tartalmaznia kell, a település jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére, valamint térségi szerepére vonatkozóan.

Rögzíteni kell, hogy mik a településfejlesztés elvei.

pl: a városban élők életminőségének javítása,

értékekkel összhangban történő minőségi fejlesztés, integrált fejlesztés,

fenntarthatóság, arányosság, takarékosság, stb.

Ezek az elvek segítik az átfogó fejlesztési célok megfogalmazását.

pl.: harmonikus együttélés a táji, természeti, és épített értékekkel;

közművek és a közlekedés fejlesztése;

a helyi szolgáltatások, ellátások körének bővítése; stb.

Az átfogó célokat részcélokra bontja a koncepció, és a részcélokon belül a megvalósítást szolgáló lépéseket is bemutatja, ahol erre már van konkrét elképzelés, pl: részcél: az oktatási, nevelési, célra rendelt épületek felújítása, bővítése; megvalósítást szolgáló lépések: iskola felújítása, zeneiskola bővítése, bölcsőde bővítése, stb.

A részcélok és a megvalósítást szolgáló lépések a településrészekre szétosztva is megtalálhatók a koncepcióban.

A koncepció tehát kijelöli a fejlődés irányát. Ehhez kell igazodniuk a településrendezési terveknek.

A településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepcióra épül: területekre bontja le a megfogalmazott célokat. Meghatározza a különböző területhasználatok (pl lakóterület, gazdasági terület, erdőterület, stb) elhelyezkedését és kiterjedését, valamint a legfőbb nyomvonalas infrastruktúra elemeket. A szerkezeti terv alakítását befolyásolják, korlátozzák a területi szintű tervek: az országos és budapesti agglomerációs területrendezési terv – például az új beépítésre szánt területek mértékét illetően. Fontos, hogy a már kijelölt beépítésre szánt területek mellett csak olyan feltétlenül szükséges mértékben jelenjenek meg új beépítésre szánt területek, hogy a város ne élje fel a mezőgazdasági és erdőterületeit, hanem arányos táji, természeti környezetet biztosítson a lakóterületek körül.

Napjainkban az országgyűlés elé került egy törvényjavaslat, amely éppen a településszerkezeti tervnek, mint tervműfajnak a megszüntetését tartalmazza. De ez a városlakót lényegében nem érinti, mert az építési szabályokat nem a településszerkezeti terv tartalmazza, hanem a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, ami a továbbiakban is ugyanúgy fog működni, mint eddig.

A Helyi Építési Szabályzat, a HÉSZ egy önkormányzati rendelet, ami az építési jogokat övezetenkénti besorolásban rögzíti. Ennek a melléklete a szabályozási terv, ami térképi módon jeleníti meg ezeket az övezeteket és az építési jogokat befolyásoló tényezőket: közterületek és magánterületek lehatárolását, a beépítés paramétereit (beépítési százalék, épületmagasság stb), a védőterületeket, zöldterületeket stb.

Az ingatlantulajdonosok számítsanak változásra az építési szabályokban?

Azt szeretnénk, hogy a szabályozási tervben a már kialakult lakó és gazdasági területek tulajdonosait közvetlenül érintő módosítások, építési paraméter változások ne történjenek a felülvizsgálat során.

Mi a felülvizsgálat menete? Hozzászólhatnak-e a tervekhez még az elfogadásuk előtt a város lakói is?

A lakókkal, tulajdonosokkal való egyeztetés szabályait partnerségi rendelet tartalmazza, ami rögzíti, hogy a tervezetekhez minden budakalászi telektulajdonos, lakos, vállalkozó vagy intézmény hozzászólhat.

A településfejlesztési és településrendezési eszközök felülvizsgálata országosan előírt eljáráshoz van kötve, amelynek során a különféle érintett szakterületek államigazgatási szerveit, a megyei és a szomszédos önkormányzatokat, valamint a településen érintett partnereket (lakókat, vállalkozókat, intézményeket) tájékoztatás, hirdetmény, közzététel útján be kell vonni a tervezés előzetes tájékoztatási szakaszába, valamint az elkészült tervezetek jóváhagyás előtti véleményezésébe.

Reméljük a vírusjárvány várható lecsengése lehetővé teszi az írásbeli úton történő tájékoztatásokon (újság, honlap) kívül a személyes jelenléttel megtartott lakossági fórum megrendezését is már az előzetes tájékoztatási szakaszban is! Ekkor közvetlen lehetőség van a kérdések felvetésére, egymás szempontjainak megismerésére. Ezen kívül írásbeli javaslatokat, észrevételeket lehet benyújtani a polgármesteri hivatal emailcímére.

A telektulajdonosok által megfogalmazott, a szabályozási tervre vonatkozó módosítási igényeket már hosszabb idő óta listába gyűjtöttük, de az előzetes tájékoztatás során beérkező lakossági javaslatokkal ez a lista még bővülni fog.

A módosítási feladatként összegyűjtött pontokkal településtervező mellett tájépítész, közlekedés tervező, közmű tervező, környezetvédelmi és örökségvédelmi szakemberek foglalkoznak, akik komplex módon állítják össze tervi javaslataikat.

A településfejlesztési koncepció elkészítése során a jogszabályban előírthoz képest mit több lakossági fórumot, széles körű társadalmi egyeztetést, közösségi tervezést szeretnénk megvalósítani. Úgy szeretnénk időzíteni a folyamatot, hogy az idei nyári pihenés után kezdődő szorgos őszi hetekben, hónapokban több alkalommal is lehetőségünk legyen a tervezőkkel együtt célcsoportos beszélgetéseket rendezni és módszeresen végigmenni a fentebb már bemutatott fejlesztési célok megfogalmazásán.

A településfejlesztési és településrendezési eszközök elkészült tervezetét a fentebb már említett államigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal és partnerekkel véleményeztetni kell. Ekkor lesz alkalmuk a város lakóinak észrevételeket tenni, az ehhez kapcsolódó lakossági fórumon kérdéseket feltenni, hozzászólni a tervezett, de még el nem fogadott megoldásokhoz.

Foltó: Neszveda György

Azt szeretnénk, hogy Budakalász fejlődését, építését jól szolgáló, mennél nagyobb számú résztvevővel közösen átgondolt településfejlesztési koncepció jöjjön létre, és a koncepcióra alapuló településrendezési eszközök az itt lakók, építkezők, gazdálkodók számára emberközpontú és emberléptékű kisváros kereteit határozzák meg.

Borítófotó: Neszvada György

A cikk eredetileg a Budakalászi Hírmondó áprilisi számában jelent meg. 

Kapcsolódó cikk:

Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításáról