Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 17. szerda | Rudolf napja

Hírek

 

Képviselő-testületi döntések – 2018. május 31.

2018. június 07.

 A képviselő -testületi döntéseket az alábbiakban olvashatják.  

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását az tette szükségessé, hogy az éves beszámoló leadásához egyes előirányzatokon technikai módosításokat kellett tenni. Az előterjesztést az Önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálta és rendeletalkotásra alkalmasnak találta.

Belső ellenőri jelentés elfogadása

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet előírásai szerint a polgármester a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a testület elé terjeszti az éves összefoglaló belső ellenőri jelentést. Ezt fogadta el a Testület.

Az Önkormányzat 2017. évi összevont beszámolója

Az Önkormányzat tavalyi évről szóló összevont beszámolója a jogszabályi előírásokkal összhangban tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást és a költségvetési jelentést. Az ebben szereplő adatokat, a zárlati munkálatokat az önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálta és elfogadásra alkalmasnak találta, a beszámolót a Testület elfogadta.

Helyi Építési Szabályzat módosítása

A kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított Eurovelo6 kerékpáros útvonal Budakalászt érintő szakaszának fejlesztésével kapcsolatban a tárgyalásos eljárás lezajlott. Az egyeztető tárgyalás során az államigazgatási szervek és az Állami Főépítész nem tettek kifogást a módosítással kapcsolatban. A rendeletet a Testület elfogadta.

Szociális rendelet módosítása

A Pest Megyei Kormányhivatal a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézménynél vizsgálatot tartott. Az ellenőrzés során jelezték, hogy a társult települések rendeletein módosítani szükséges oly módon, hogy meg kell jelölni azt a jogszabályt, ami a társulásban ellátott feladatok részletszabályait tartalmazza. A módosítás csupán technikai jellegű volt.

Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A következő nevelési évre az óvodába jelentkezettek száma meghaladja az Alapító Okiratuk szerinti maximális óvodai férőhely számot. Az óvodai ellátás biztosítása a 3. életévüket betöltött gyermekek számára a fenntartó Önkormányzat kötelező feladata, így szükséges a csoportlétszámok emelése mindkét óvodában és ezzel együtt az alapító okiratok módosítása is.

Az előírt maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-os túllépését fogadta el a Testület a Nyitnikék Óvoda Pomázi úti székhelyén a Süni, a Pillangó és a Katica csoportban, illetve a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai tagintézményében, mind az öt csoportban, a Telepi Óvodában pedig a meglévő 8 csoportban. A létszámkeret felemelése biztonsági okból történt, annak teljes kitöltése nem valószínű. A kapacitást megnyugtató mértékben növeli majd a Vasút sori óvoda újjáépítése. Erre jelenleg beadott és el nem bírált pályázata van a városnak.

A nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi tájékoztatójának tudomásul vétele

A Német és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elkészítette a 2017. évi működésükről szóló tájékoztatót. A bizottság kérte, hogy a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a testületi ülésre a felhasználásról szóló pénzügyi beszámolót csatolja, ami megtörtént. A Testület a tájékoztatót elfogadta.

Pályázati indulás RÉV fenntartására

Képviselő-testület úgy döntött, hogy indul a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című pályázatán. A pályázati forrás igénybevételének célja a Luppa-szigetre vezető komp motorjának cseréje. A saját forrás összegét, 557.400 Ft-ot a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 1.300.600 Ft. A pályázati támogatás elnyerése esetén a Luppa-szigeti révet működtető Tip Art Kft. tulajdonában lévő hajóba beszerelt hajómotor az Önkormányzat tulajdonában marad.

Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatása

A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője a IX. Országos Kalászi Tamburás Találkozó szakmai programjainak támogatására, míg a Kamp János Kapelle zenekar karvezetője, a zenekar szakmai táborának támogatására kért pénzügyi segítséget. A város jóhírét támogató tamburás találkozóra 300.000 Ft-os támogatást, míg a városi rendezvényeken műsort szolgáltató fúvószenekar tábor költségeihez 150.000 Ft-os hozzájárulást szavazott meg a Testület.

Kaláz Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása

A gazdasági társaság vezetője beszámolt a kft. 2017-es évéről, és a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatást adott.

Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása

A társaság végelszámolója beszámolt a cég 2017-es évéről. A BKÜ Kft végelszámolása a cégbíróság döntése alapján szeptember 30-i határnappal lezárul.

Alapítói javaslat a Kuratórium felé

A Budakalászért Közalapítvány működése az elmúlt időszakban megnehezült. Tagjait többször kísérelte meg összehívni az ügyviteli tevékenységet ellátó Polgármesteri Hivatal, hogy a szükséges pályázatok kiírása megtörténhessen. Mivel az ülések elmaradtak, a pályázati kiírásokat az Önkormányzat saját forrásból pótolta és bonyolította le. A tagok elfoglaltságán túl rögzíthető az is, hogy az Alapítvány az Önkormányzat által évente átadott forrásokat osztja csak fel, egyéb külső forrásai nincsenek. Így az Önkormányzat, mint Alapító, azt javasolja a Budakalászért Közalapítvány kuratóriumának, hogy fontolják meg és hajtsák végre az Alapítvány meglévő teljes pénzügyi keretének – az Alapítvány rendeltetési céljához illeszkedő – pályázatok útján történő felosztását 2018. első félévében.

Javaslat ingatlan belterületbe csatolására

A Berdó dűlőben található ingatlan lakóházas beépítésre alkalmas, és tulajdonosa ingatlanának belterületbe csatolását kérte.

Gyermekvédelmi feladatok ellátása

Jogszabályi kötelezettség átfogó jelentést készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács üléséről

A testület elfogadta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa májusban tartott ülésének beszámolóját.

Javaslat a városi díjak odaítélésére

A közzétett felhívások alapján április 21-ig bárki javaslatot tehetett az elismerések odaítélésre, a díjazottak személyére. Jelölés valamennyi városi díjra érkezett. A Testület zárt ülésen döntött a városi díjak odaítéléséről.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán a Képviselő-testületi ülések és Határozatok menüpontban.