Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 23. kedd | Lenke napja

Hírek

 

Képviselő-testületi döntések (2017.június 29.)

2017. július 04.

Budakalász város Önkormányzatának június 29-i képviselő-testületi ülésén az alábbi döntések születtek:

Városunkban olyan esemény történt az elmúlt héten, amely közfelháborodást okozott nemcsak Budakalászon, hanem az egész országban és a határainkon túl is. A szerb temetőben, múlt csütörtök hajnalban vandálok tizenöt sírt rongáltak meg. Ilyen méretű pusztításra még nem volt példa településünkön. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület határozatban fejezze ki együttérzését és ítélte el az ilyen jellegű vandalizmust:

„Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 22-én történt budakalászi szerb temető meggyalázását mélységesen elítéli. A Képviselő-testület egyben mély együttérzését fejezi ki a város lakosságának évszázadok óta szerves részét jelentő szerb nemzetiség felé. A város minden támogatást és segítséget megad az ügy felderítéséhez az illetékes hatóságoknak és bízik abban, hogy az elkövetőket mielőbb sikerül felkutatni és felelősségre vonni.”

testületi ülés

A költségvetési rendelet módosítása

A költségvetési rendelet módosítását egyrészt a 2016. évi költségvetési maradvány számbavétele, másrészt a május 31-ig beérkezett központi költségvetési és EU-s támogatások, valamint egyéb előirányzat rendezések teszik szükségessé. A módosítás hatására a költségvetés főösszege 1 milliárd 103 millió 361 ezer forinttal emelkedik.

Anyakönyvi rendelet módosítása

Jogszabályi változások tették indokolttá a korábbi rendelet felülvizsgálatát. A rendelet szabályozza az anyakönyvi események hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárását.

Csatorna csatlakozás

Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló rendelet módosítását fogadta el a testület. A módosítás a rendelet 3. számú mellékletében pontosítja, hogy a hozzájárulás összege tartalmazza az áfá-t.

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálására

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének 5 évre szóló vezetői megbízása 2017. szeptember 6-án lejár, ezért a jogszabályok alapján nyilvános pályázat kiírására volt szükség. Az igazgatói feladatok ellátására egy pályázat érkezett, a korábbi igazgató, Benkó Attila vezetői pályázata. A pályázat érvényes volt, jogilag, formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. A Képviselő-testület a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával Benkó Attilát bízza meg az igazgató elmúlt öt évben megismert szakmai teljesítménye és vezetői pályázata alapján. A megbízás időtartama öt évre szól 2017. szeptember 7-től 2022. szeptember 6-ig.

Óvodai csoportok számának és gyermeklétszámának engedélyezése

A gyereklétszám növekedése miatt az 2017/2018-as nevelési évben az óvodai ellátási kötelmeknek csak úgy lehet megfelelni, ha a fenntartó Önkormányzat a csoportokban a jogszabály által előírt maximális (25 fős) gyermeklétszám túllépését engedélyezi. Az óvodai gyermeklétszám növekedésének oka, hogy több gyermeket vállalnak a családok, több fiatal pár költözött a településre, emellett a törvény szerint a harmadik életévet augusztus 31-ig betöltött gyermekeket kötelező felvenni az óvodába, és a Vasútsori Óvoda működése is szünetel ideiglenesen. Az óvodavezetők létszámnövelésre vonatkozó kéréseit a Képviselő-testület elfogadta. Így a Telepi Óvodában az előírt maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-kal történő túllépését engedélyezte 2017. szeptember 1-től az óvoda mind a nyolc csoportjában, a Nyitninék Óvodában pedig nyolc csoport esetében.

A Testület emellett jóváhagyta, hogy a Nyitnikék Óvodában a tavalyi évhez képest eggyel több, összesen 11 csoport indulhasson. A csoportszám növekedés oka, hogy a Vasút sori óvoda épületének jövőbeni újjáépítése idejére a fenntartó a működést 2017. szeptember 1-től ideiglenesen felfüggeszti. A Vasút sori 15 óvodás gyermek nevelését a Nyitnikék Óvoda Pomázi úti épületében külön helyiségben és csoportszobában, a korábbi óvónőkkel együtt biztosítja 2017-ben.

Önkormányzati ingatlanok társasházzá alakítása

Az önkormányzati bérlakások értékesítése előtt az ingatlanokat a lakástörvény előírása szerint társasházzá kell alakítani. Döntés született a Fürj utca 14. és a Budai út 37. számú ingatlanok társasházzá alakításáról.

Lupa Egyesület megállapodásának felmondása

A Lupa Egyesülettel kötött korábbi megállapodás szerint a sziget ingatlantulajdonosaitól befolyó adók felhasználásáról az egyesület rendelkezik. A szerződés szerint az összeget az egyesület köteles a sziget zöldterületének és a gondnoki ház karbantartására fordítani. Tekintettel arra, hogy Önkormányzat rendelkezik megfelelő városgondoksági állománnyal, el tudja látni a Luppa-sziget közterületeit. Az állandó gondnok teljes éves megbízását nem indokolja az elvégzendő feladatok mennyisége.

BMSE TAO pályázathoz önrész biztosítására

A BMSE műfüves focipálya fejlesztése az Omszk park megújításának szerves részét képezi, ezért az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből biztosítja a közel 21 millió Ft-os önrészt. A teljes beruházás az Önkormányzat vagyonát fogja növelni.

Partnerségi egyeztetés lezárása

A Képviselő-testület a kiemelt fejlesztési területeken a Helyi Építési Szabályzat módosításáról döntött. Az eljárás során, jogszabály szerint partnerségi egyeztetést kell lefolytatni. Írásos vélemény a partnerektől nem érkezett, így a partnerségi egyeztetés lezárására van szükség.

Utca elnevezése

A Budakalász 049/100 helyrajzi számú út (a Köves és a Mély utca között) Budakalász Önkormányzat tulajdonát képező, út művelési ágú terület. 2012-ben a szomszédos utcák védett virágok neveit kapták, ezért az utca hivatalos elnevezésére a „Kosbor utca” nevet kapta, mely szintén egy Budakalászon is jellemzően megtalálható védett növény.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozás és kilépés

A Társulás megkereste az Önkormányzatot, hogy a Testület hozzon döntést Kisoroszi település Társuláshoz történő csatlakozásának, valamint Szigetszentmiklós, Szigethalom és Halásztelek kiválásának jóváhagyásáról.

Iskolai alapítványok támogatása

A Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány és a Kalászi Iskoláért Alapítvány 100-100 000 Ft-os támogatási kérelmet nyújtott be. A Zeneiskola a 20 éves jubileumi rendezvényének szervezésére, lebonyolítására kért segítséget, míg a Zeneiskola fúvószenekara a nyári felkészülési zenei táborra kérte a támogatást.

Mindkét program, rendezvény célja a helyi kulturális élet és a fiatalok zenei műveltségének fejlesztését szolgálja, ezért a Testület támogatta a kérelmüket.

Vidra Sport Egyesülettel használati szerződés megkötése

A használati szerződés megkötését a hatályos jogszabályok teszik szükségessé, így a jövőben az Egyesület a két önkormányzati tulajdonú ingatlan használatáért, a megállapodásban részletezett feladatok ellátásával és költségek átvállalásával járul hozzá az önkormányzati feladatok ellátásához.

Egészségügyi pályázaton indulás

Szentendre Város Egészségügyi Intézménye pályázatot szeretne beadni Egészségfejlesztési Iroda létrehozására. Az Iroda létrehozásának célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, egészségkultúrája, növekedjen a születéskor várható élettartam. A pályázaton való indulást a Testület támogatja, mivel az egészségfejlesztés a város számára stratégiai cél.

Nyitnikék Óvoda vezetői pályázatának elbírálása

A Nyitnikék Óvoda vezetője öt évre szóló vezetői megbízásának lejárta előtt – 2017. december elsejével – kérte nyugdíjaztatását. Az Önkormányzat ezért a feladat ellátására óvodavezetői pályázatot írt ki. A kiírásra két jelölt nyújtott be anyagot. A Testület a pályázatot eredménytelennek nyilvánította és egy évre a jelenlegi intézményvezető-helyettest, Grünvald Tímeát bízta meg az intézmény vezetésével.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán (budakalasz. hu/onkormanyzat/kepviselotestuletiulesek/).