Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. június 14. péntek | Vazul napja

Hírek

 

Kiadó önkormányzati ingatlan

2018. március 21.

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„A Budakalász, Budai út 27. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására”

Kiíró: Budakalász Város Önkormányzata

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Telefon: +36 (26) 340-266

www.budakalasz.hu, pal.jozsef@budakalasz.hu

 

 1. A pályázati felhívás tárgya

Nyílt pályázat a 2011 Budakalász, Budai út 27. sz. alatti 2. sz. bérlakás bérbeadására.

A győztes pályázó kötelezettségvállalásai, amelyek a bérleti szerződésbe bekerülnek:

 • Budakalász Város lakásrendeletében foglalt kötelezettségek maradéktalan betartása a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt.
 • 2 havi bérleti díjnak megfelelő kaució bérleti szerződés megkötését követő 3 napon belül történő befizetése,
 • bérleti díjak minden hónap 10. napjáig történő előre befizetése utalással,
 • közmű órák saját névre íratása;

A pályázat kiírójának kötelezettségei:

 • a lakás beköltözhető, frissen festett állapotban, üresen történő átadása,
 • közmű órák tartozásmentes állapota;

A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

A lakás nagysága: 54 m2.

A lakás helyiségei: 1 nappali főzőhelyiséggel, közlekedő, WC, 2 félszoba, fürdőszoba WC-vel.

Komfort fokozat: összkomfortos (fűtési mód: gáz cirkó)

Minimális bérleti díj: 50.000 Ft+rezsi

Bérleti jogviszony legkorábbi kezdete: 2018.05.15.

A Bérlő vállalja a bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás állagának megőrzését, így a kisebb karbantartási költségekkel járó munkák elvégzését, mint festés, fűtésrendszer karbantartása, apróbb javítások.

 

A lakás jelenleg még lakott, a Bérbeadó vállalja előre egyeztetett időpontban a lakás megtekinthetőségének biztosítását.

 

Gépjármű beállásra nincs lehetőség, az ingatlanhoz kerthasználat nem társul.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázatokat zárt borítékban feladó nevének és címének feltűntetésével és a következő felirattal ellátva:

„Budai út 27”

magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban, kell benyújtani személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton Budakalász Város Önkormányzata, 2011. Budakalász, Petőfi tér 1 címen.

 1. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő)

3.1. 2018. április 16. 12:00 óra

3.2. Pályázó a határidő lejártáig írásban módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát.

 1. A pályázatoknak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia

4.1. A Pályázó ajánlata

4.1.1. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben több Pályázó azonos ajánlatot tesz, akkor a Kiíró ezekkel a Pályázókkal külön tárgyal a legkedvezőbb összegű ajánlat elérése érdekében.

4.2. Elérhetőségi adatok

4.2.1. A Pályázó telefonszáma, e-mail címe.

4.2.2. A Pályázó által kijelölt kapcsolattartó telefonszáma.

4.2.3. A Pályázó levelezési címe.

4.3. Egyéb dokumentumok

4.3.1. A gazdasági társaság esetén cégkivonat és az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya másolati példányban.

4.3.2. Magánszemély esetén személyi azonosító adatok megadása (születési hely, időpont, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcím), továbbá adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat.

4.3.3. Elfogadó nyilatkozat a hirdetményben foglaltak elfogadásáról.

4.3.4. Mind magánszemély, mind gazdasági társaság esetén igazolás a NAV-tól, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178 §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik;

 1. Kizáró okok

5.1. Nem tartalmazza a pályázat az 1. pontban leírt kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot.

5.2. 60 napot meghaladó köztartozás áll fenn.

5.3. Alkalmatlan a Pályázó, ha a pályázat kiírója és annak tulajdonában álló gazdasági társaságok felé bármilyen lejárt tartozása áll fent a pályázat elbírálásának időpontjában.

 1. Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A Pályázó ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 15 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

 1. A pályázat elbírálásának módja

7.1. A Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az indokul szolgáló okok megjelölésével – ki kell zárni.

7.2. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

7.3. A pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő Pályázók közül az kerül ki győztesen, aki a legmagasabb összegű bérleti ajánlatot tette.

 1. Eredményhirdetés

8.1. A pályázatok bontását a Polgármester által írásban kinevezett 3 fős bizottság bírálja el, jegyzőkönyv készítése mellett. A Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását követő 10 napon belül írásban értesíti a Pályázókat. A beadott pályázatok az eredményhirdetés után megtekinthetők a pályázók számára.

8.2. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

8.3. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélkül történő érvénytelenné nyilvánítására az eredményhirdetés időpontjáig.

 1. Szerződéskötés

A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 15 napon belül a nyertes Pályázókkal, vagy visszalépése esetén az eljárás második helyezettként kihirdetett Pályázókkal közjegyző előtt szerződést köt. A közjegyzői költségek a pályázót terhelik.

 1. További információk

10.1. A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli.

10.2. A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül Kiíró nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban.

10.3. A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítást ad:

Mihályi Dorka Tel: 26-340266. e-mail: mihalyi.dorka@budakalasz.hu

Pál József Gazdasági és Adó iroda-vezető. Tel: 26-340266. e-mail: pal.jozsef@budakalasz.hu

Budakalász, 2018.03.21.

 

 

 

 

Rogán László s.k.

polgármester