Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 12. péntek | Gyula napja

Hírek

 

Pályázati kiírás

2015. április 30.

icon_palyazati_felhivas

Pályázati kiírás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére

 

 

 

1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma

Budakalász Város Önkormányzata
2011 Budakalász, Petőfi ter 1.
Telefon:26/340-266, fax: 26/340-494
e-mail: polghiv@budakalasz.hu

2. Bevezetés

Budakalász Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletnek megfelelően pályázatot hirdet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére.

3. Résztvevők köre

A pályázat egyfordulós, nyílt. A pályázati kiírásra azok a vállalkozások jelentkezzenek, akik a feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, szakmai háttérrel és referenciával rendelkeznek.

4. A szolgáltatás ismertetése

4.1. A szolgáltatás tárgya:

A szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a megrendeléstől számított 48 órán belül, a jogszabályi előírások szerint.

4.2. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:

Az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó összege.

4.3. A begyűjtés és az ürítés helye:

Budakalász Város a budapesti agglomeráció északnyugati szektorában található, 15 km2 nagyságú. A szentendrei kistérség tizenhárom települése közül a lakosságszámot nézve a harmadik legnagyobb település, kistérségi szinten magas népsűrűségű. Területét keleten a Duna, északon Szentendre és Pomáz, nyugaton Csobánka, délnyugaton Pilisborosjenő és Üröm, délen pedig Budapest határolják. A város közlekedésének legfőbb tényezői az Észak-Dél irányú összeköttetést (Szentendrével és Budapesttel) biztosító 11-es út, valamint az M0 autópálya részeként a Megyeri hídon áthaladó körgyűrű, mely Dunakeszivel köti össze. Alsóbb szintű utak kapcsolják össze a várost Pomázzal, Ürömmel, valamint a fővároshoz tartozó Békásmegyerrel. Budakalász kisvárosi jellegű, családi házas település. Területe tájképileg nagyon változatos, néhány kilométeres kiterjedésben egymást váltják a síksági és dombsági felszínformák. A belterülethez (480 ha) kapcsolódnak nyugatról a folyamatosan beépülő és átrendeződő zártkerti tömbök (103 ha), valamint a Kevély hegységre felkúszó külterületi ingatlanok, melyek téli időszakban nehezen megközelíthetőek. Budakalász külterülete jelenleg összesen 931,6 ha. A külterületeken és az üdülőterületein 45% -ban találhatok olyan útszakaszok melyeket lehet megközelíteni. Domborzati viszonyai: 65 %-ban sík, 35 %-ban dombos.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési helye Budakalász város közigazgatási területe, lakossága 10.742 fő. A település ingatlanainak döntő többsége szennyvízcsatorna-hálózatra már rákötött, azonban még mindig vannak olyan háztartások, akik nincsenek a hálózatra rákötve (kb. 70 ingatlan). Nem rendelkezünk pontos adattal azon háztartások számáról, akik a közcsatornával el nem látott területeken közműpótló szennyvíztárolóban gyűjtik a háztartási szennyvizet.

A begyűjtési területről 2014. évben 1620 m3 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet szállított be a vállalkozó a Fővárosi Csatornázási Művek Budapest III. kerület Pünkösdfürdő u. 1-3 koncentrált szennyvízürítő telepére, és a 790 m3-t a DMRV Szentendrei szennyvíztisztító telepére. Ennek alapján kalkulálható a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye:

 • 1039. Budapest III. kerület Pünkösdfürdő utca 1-3. koncentrált szennyvízleeresztő hely, 2015. december 31-ig hatályos ártalmatlanítási engedéllyel rendelkezik (KTVF: 42008 -4 /2012) folyamat van a leürítőhely kijelölési eljárás. A koncentrált szennyvízleeresztő hely jó állapotú. Nyilatkozatuk szerint a Budakalászon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet mennyiségi korlátozás nélkül tudják fogadni.
 • 2000 Szentendre, Ipar u. 6. DMRV Szentendrei szennyvíztisztító telep. Nyilatkozatuk szerint Budakalász településről a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek (települési folyékony hulladék) fogadását a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező Szentendrei szennyvíztisztító telepen tudják biztosítani.

4.4. A szolgáltatás időtartama:

A szerződés kötésnapjától (várhatóan: 2015. június 1-től) 12 hónap határozott időtartam, mely meghosszabbítható 1 alkalommal 12 havi opciós lehetőséggel, melynek igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

4.5 A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételek:

A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek meg kell jelölniük maguk közül azt a vállalkozást, amelyet – nyertességük esetén – a települési önkormányzat közszolgáltatónak minősít.

5. Az ajánlattevő ajánlatának – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon tartalmaznia kell:

 1. a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
 2. a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni a tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre, a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve a vizsgálati eszközök alkalmazására;
 3. a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni a tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
 4. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;
 5. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;
 6. a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;
 7. a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
 8. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, továbbá
 9. a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.

Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni.

6. A pályázónak – legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor – rendelkeznie kell:

 1. a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében levő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;
 2. olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
 3. a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantó gép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel;
 4. a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel;
 5. a közszolgáltatás ellátásához szükséges legalább telefonos ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel rendelkezzen.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik a pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel, úgy azt legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig (azaz 2015. június 1. napjáig) be kell, hogy mutassa az önkormányzatnak. Ennek elmulasztása esetén a pályázó nem kezdheti meg a közszolgáltatási tevékenységet, és a vele megkötött közszolgáltatási szerződés hatályát veszti. Amennyiben többen együttesen nyújtanak be pályázatot, úgy az összes pályázónak külön-külön kell rendelkeznie az előírt engedéllyel.

A pályázónak a fentieken túlmenően a pályázatban csatolnia kell:

 1. A pályázónak csatolnia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát. (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványának egyszerű másolatát)
 2. A pályázónak csatolnia kell a közszolgáltatás teljesítésére való alkalmasságának alátámasztására szolgáló referenciaigazolásokat. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
  1. a szolgáltatás teljesítésének helyét,
  2. a szolgáltatás időtartamát,
  3. a szolgáltatás tárgyának megjelölését,
  4. az ellenszolgáltatás összegét vagy a háztartási szennyvíz mennyiségét a teljesítés időtartama alatt,
 3. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy a pályázatban csatolnia kell a megelőző két lezárt pénzügyi évre (2013. 2014.) vonatkozó beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását (egyéni vállalkozó esetén pedig a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó bizonyító erejű okiratot 2013. és 2014. évi Szja. bevallást).
 4. A pályázónak csatolnia kell valamennyi számlájáról a számlavezető pénzintézet nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, és a számláján a pályázat megjelenését megelőző egy évben sorban álló tétel, késedelmes fizetés nem fordult-e elő.
 5. A pályázónak csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy:
  1. a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, nincs csődeljárásban, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
  2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el;
  3. a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napig fenntartja;
  4. nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az elfogadott pályázatának megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 30 napon belül aláírja;
  5. nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését;
 6. A pályázónak csatolnia kell a befogadói nyilatkozatot, melyben azt igazolja, hogy a pályázótól fogadják a beszállított háztartási szennyvizet.

Ahol a pályázati kiírás nyilatkozat csatolását írja elő, ott azt a pályázatban eredetiben, cégszerűen aláírva kell csatolni.

A pályázó alkalmatlan, ha:

 • nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő hatósági engedéllyel
 • nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen telephely használatára,
 • nem rendelkezik legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához szükséges és érvényes forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel
 • nem rendelkezik legalább 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükséges
 • nem rendelkezik legalább 1 fő szippantó gép-kezelői engedéllyel rendelkező sofőrrel, és legalább 1 fő középfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazottal.
 • nem rendelkezik nyilvántartási információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve legalább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez szükséges feltételekkel,
 • nem rendelkezik legalább egy 1 éves időtartamú, illetve az előző három év valamelyikében végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó referenciával.

Nem lehet pályázó (kizáró okok):

 • akinek a 2014. évre vonatkozó mérlege negatív;
 • akinek valamely bankszámláján a pályázati kiírás megjelenését megelőző 1 évben volt sorban álló tétele;
 • ha végelszámolás alatt áll, csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
 • ha a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben az ezt megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést követett el.

7. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei

Budakalász Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm rendelet 14-17.§.-ai alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló /2015. (….) önkormányzati rendeletében határozza meg a szolgáltatásért felszámolható díjat.

A díj évenként felülvizsgálatra kerül a nyertes vállalkozás költségszámítása alapján. A rendeletben meghatározott díjat egységesen kell alkalmaznia a nyertes pályázónak a szolgáltatást igénybevevő megrendelők felé.

A kiírásban meg nem határozott pénzügyi ellenszolgáltatás feltételeire az önkormányzat rendeletében meghatározottak az irányadók.

8. Pályázatok benyújtása és bontása

A pályázatot zárt borítékban egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni, vagy beküldeni

„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzése”

megnevezéssel, valamint a pályázó nevének és címének a borítékon történő megjelölésével.

A benyújtott borítékokon továbbá meg kell jelölni, hogy azok közül melyik az eredeti és melyik a másolati példány.

A pályázat benyújtásának nyelve: magyar.

A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

2015. május 15 (péntek) 11.00 óra.
Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi ter 1.
ügyfélszolgálati iroda.

A pályázatok bontására 2015. május 15. (péntek) napján 11.30 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében kerül sor.

9. Hiánypótlás

A pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít.

10. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetésre vonatkozó előírások

A pályázatok értékelését a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság végzi, majd javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a szolgáltató kiválasztására. A szolgáltató kiválasztásáról a döntést a Képviselő-testület hozza meg.

Bírálati szempontok:

A legalacsonyabb összegű bruttó ellenszolgáltatás. A közszolgáltató az őt megillető közszolgáltatási díjakon felül további önkormányzati kompenzációra nem tarthat igényt.

Eredményhirdetés helye és várható időpontja: 2015.május 29. (péntek)

A szerződés megkötésére várhatóan az eredményhirdetést követő 8 napon belül kerül sor. A szerződés tartalmát a pályázat kiírója előzetesen egyezteti a nyertes ajánlattevővel.

11. Több vállalkozás együttes pályázatára vonatkozó szabályok

Több gazdálkodó szervezet együttes pályázata esetén a pályázók mindegyikének külön-külön kell rendelkeznie a pályázati kiírásban megjelölt tevékenységre vonatkozó érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel.

Valamennyi pályázónak külön-külön kell csatolnia a cégkivonatát, a beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a számlavezető pénzintézetektől származó banki nyilatkozatokat. A pályázók egyikének sem lehet negatív a mérlege, valamint nem lehet sorban álló tétele a számláin.

A többi előírás vonatkozásában a pályázóknak lehetősége van az együttes megfelelésre, illetve a többi dokumentumot elegendő a képviseletükben eljáró vállalkozásnak csatolnia.

Az együttes pályázatot benyújtó feleknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett szerződésben kell rögzíteniük:

 • az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
 • a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,
 • a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását,
 • a megpályázott közszolgáltatási tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalást,
 • azt, hogy nyertességük esetén melyiküket jelölje ki a kiíró közszolgáltatónak.

A pályázó felek között a fentiek szerint létrejött szerződést a pályázathoz csatolniuk kell.

12. A pályázatok érvénytelensége

A pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a pályázó a pályázati kiírásban foglalt dokumentumokat hiánypótlást követően sem csatolta pályázatához, vagy pályázatát késve nyújtja be, esetlegesen a pályázó nem felel meg a kiírásban meghatározott alkalmassági feltételeknek, vagy a pályázó a kiírásban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

13. Pályázó részére átadott pályázati kiírási dokumentáció tartalma

 • Pályázati kiírás

Budakalász, 2015. április 30.

Rogán László
polgármester