Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. június 15. szombat | Jolán, Vid napja

Birtokvédelem

 

Birtokvédelem


Birtokvédelmi ügyek

 

Hatáskör: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:7. § (2) alapján a bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt. A békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell. A Ptk. 5:8. § (1) bekezdése szerint a birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyzőnek párhuzamos hatásköre van a bírósággal. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárást a 17/2005. évi (II.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) alapján kell lefolytatni.

Illetékesség: A birtokvédelmi kérelmet a birtoksértés helye szerint illetékes jegyző bírálja el. A jegyző csak a tényhelyzet alapján dönthet, jogosultságot nem vizsgálhat, az csak a bíróság hatásköre.

Illeték: A birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

Képviselő: eljárása esetén a meghatalmazás csatolása kötelező! Ha a beadványt képviselő meghatalmazás nélkül nyújtja be, az a kérelem elutasítását vonhatja maga után. Kérelem: A kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján a birtokvédelmi kérelmet a birtoksértés helye szerint illetékes jegyzőnél lehet benyújtani. A kérelmet (a csatolt bizonyítékokkal együtt) eggyel több
példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

Mind a birtoksértő, mind a birtokháborítást szenvedő fél a maga érdekében bizonyít, a feleknek kell szolgáltatni a bizonyítékokat (okiratok, esetlegesen szakértői vélemény), a feleknek kell megjelölni a tanúkat és biztosítani azt, hogy a meghallgatáson vagy a helyszíni szemlén megjelenjenek. A jegyző a tanút nem idézheti, nincs lehetősége a megjelenés, illetve a nyilatkozattétel kikényszerítésére. A jegyző szakértőt nem rendelhet ki. A bizonyítékokat lehetőleg a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb az eljárási határidő 10. napjáig csatolni kell! Ezt követően bizonyíték befogadására nincs lehetőség. A birtokvédelmi eljárás mindössze 15 napig tarthat (tolmács alkalmazása esetén 30 nap), annak meghosszabbítása nem lehetséges, ez a határidő csak a kérelem ellenérdekű félnek történő megküldésének, valamint az arra való válasz-nyilatkozat megküldésének idejével (maximum 8 nap) hosszabbodhat meg.

A benyújtást követően csatolt bizonyítékokat, a birtokvédelmet kérő az ellenérdekű fél nyilatkozatát – iratbetekintési jogával élve – ügyfélfogadási időben bármikor megtekintheti, ezen nyilatkozatok és bizonyítékok megküldésére a jegyző nem köteles. A kérelem nem vonható vissza, annak benyújtása esetén az eljárást a jegyzőnek le kell folytatnia. A jegyző a meghallgatásra, helyszíni szemlére nem idézheti a birtoksértőt (hiába köteles tűrni a szemlét, ha nem tartózkodik otthon, így nem teszi lehetővé a szemle lefolytatását, a szemle sikertelen lesz). Amennyiben a meghallgatáson csak a birtokvédelmet kérő jelenik meg a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Együttes tárgyalás csak akkor tartható, a birtoksértő csak akkor hallgatható meg, ha önként, vagy a kérelmezőre tekintettel megjelenik a hatóság előtt. Birtokvédelmi egyezség megkötésére nincs lehetőség, a bizonyítási eljárás eredményeként csak az eredeti állapot helyreállítására, vagy a kérelem elutasítására van lehetőség.

Az eljárás költségeit a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérő, a kérelemnek történő helyt adás esetén a birtoksértő viseli.

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha

  • a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,
  • megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
  • valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,
  • a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,
  • a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,
  • ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.

Végrehajtás

A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

A határozatban foglalt kötelezettség teljesítését (vagy éppen nem-teljesítését) a végrehajtás elrendelése előtt a jegyzőnek meg kell győződnie a kötelezettség teljesítéséről, és ezt hatósági ellenőrzés keretében tudja megtenni.

A birtokvédelmi határozat végrehajtását, továbbá ha a bíróság a határozat megváltoztatása iránt indított perben a keresetet elutasítja, a hasznok, károk, költségek kivételével a határozatban foglaltak végrehajtását a jegyző foganatosítja. A végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult.

Ha a bíróság a határozat megváltoztatása iránt indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtását – a hasznok, károk és költségek kivételével – a jegyző foganatosítja.

A bíróság a birtokvédelem tárgyában hozott jegyzői határozat megváltoztatása érdekében indított perben hozott döntését – annak eredményétől függetlenül – nem a jegyző, hanem a bíróság hajtja végre.

A jegyző határozatának megváltoztatása iránti per

A jegyző határozatának kézbesítésétől számított 15 napon belül a másik féllel szemben megindított perben lehet kérni a bíróságtól a jegyző határozatának megváltoztatását. A per a polgári jogviszony alanyai, a birtoklásban háborított és a birtokháborítást elkövető személy között folyik, a kereseti kérelem tárgya pedig a jegyző határozatának megváltoztatása, a birtoklás kérdésének eltérő rendezése.

A határozott kereseti kérelemben a félnek pontosan meg kell jelölnie, hogy milyen tartalommal kéri a jegyző határozatának megváltoztatását. Egyrészt kérni kell a birtokvédelmet, vagy a birtokvédelmi kérelem elutasítását, másrészt pedig meg kell jelölni, hogy az eredeti birtokállapot helyreállítását, a szükségtelen zavarás megszüntetését, vagy esetleg a jogsértő birtokállapot megszüntetését.

A közigazgatási szerv félként nem szerepel az eljárásban!

A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél kell előterjeszteni, melyhez a P26-os űrlapot és a tájékoztatót lentebb megtalálja.

Ha az eljárására vonatkozó eltérő szabályokra is figyelemmel a jegyzőtől eltérően dönt a bíróság, azt a Ptk. 5:8. § (3) bekezdése szerint a határozatot sérelmesnek tartó fél által előterjeszthető kereseti kérelem tartalmának megfelelően megváltoztatja.

A jegyzői határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetben a birtokvédelmi határozat végrehajtásának felfüggesztését lehet kérni, amelyről a bíróság soron kívül határoz, szükség esetén a feleket is meghallgatja. Ha a bíróság elrendeli a végrehajtás felfüggesztését, a végzést haladéktalanul megküldi a jegyzőnek.

Vonatkozó jogszabályok:
– A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2005. évi (II.16.) Korm. rendelet
– a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény.
Csatolandó mellékletek:
– a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok,
– képviselő eljárása esetén a képviselő meghatalmazása,

Csatolandó mellékletek:
– a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok,
– képviselő eljárása esetén a képviselő meghatalmazása,

P26 ügyféltájékoztató

P26 Keresetlevél nyomtatvány

Kérelem – birtokvédelmi határozat végrehajtása iránt

Ügyintéző: jegyző

Dokumentumok:

Birtokvédelmi eljárás kérelem
Tájékoztató birtokvédelmi eljáráshoz