Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2021. szeptember 21. kedd | Máté, Mirella napja

Birtokvédelem

 

Birtokvédelem


Birtokvédelmi ügyek

Hatáskör: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:7. § (2) alapján a bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt. A békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell. A Ptk. 5:8. § (1) bekezdése szerint a birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyzőnek párhuzamos hatásköre van a bírósággal. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárást a 17/2005. évi (II.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) alapján kell lefolytatni.

Illetékesség: A birtokvédelmi kérelmet a birtoksértés helye szerint illetékes jegyző bírálja el. A jegyző csak a tényhelyzet alapján dönthet, jogosultságot nem vizsgálhat, az csak a bíróság hatásköre.

Illeték: A birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

Képviselő: eljárása esetén a meghatalmazás csatolása kötelező! Ha a beadványt képviselő meghatalmazás nélkül nyújtja be, az a kérelem elutasítását vonhatja maga után. Kérelem: A kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján a birtokvédelmi kérelmet a birtoksértés helye szerint illetékes jegyzőnél lehet benyújtani. A kérelmet (a csatolt bizonyítékokkal együtt) eggyel több
példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

Mind a birtoksértő, mind a birtokháborítást szenvedő fél a maga érdekében bizonyít, a feleknek kell szolgáltatni a bizonyítékokat (okiratok, esetlegesen szakértői vélemény), a feleknek kell megjelölni a tanúkat és biztosítani azt, hogy a meghallgatáson vagy a helyszíni szemlén megjelenjenek. A jegyző a tanút nem idézheti, nincs lehetősége a megjelenés, illetve a nyilatkozattétel kikényszerítésére. A jegyző szakértőt nem rendelhet ki. A bizonyítékokat lehetőleg a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb az eljárási határidő 10. napjáig csatolni kell! Ezt követően bizonyíték befogadására nincs lehetőség. A birtokvédelmi eljárás mindössze 15 napig tarthat (tolmács alkalmazása esetén 30 nap), annak meghosszabbítása nem lehetséges, ez a határidő csak a kérelem ellenérdekű félnek történő megküldésének, valamint az arra való válasz-nyilatkozat megküldésének idejével (maximum 8 nap) hosszabbodhat meg.

A benyújtást követően csatolt bizonyítékokat, a birtokvédelmet kérő az ellenérdekű fél nyilatkozatát – iratbetekintési jogával élve – ügyfélfogadási időben bármikor megtekintheti, ezen nyilatkozatok és bizonyítékok megküldésére a jegyző nem köteles. A kérelem nem vonható vissza, annak benyújtása esetén az eljárást a jegyzőnek le kell folytatnia. A jegyző a meghallgatásra, helyszíni szemlére nem idézheti a birtoksértőt (hiába köteles tűrni a szemlét, ha nem tartózkodik otthon, így nem teszi lehetővé a szemle lefolytatását, a szemle sikertelen lesz). Amennyiben a meghallgatáson csak a birtokvédelmet kérő jelenik meg a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Együttes tárgyalás csak akkor tartható, a birtoksértő csak akkor hallgatható meg, ha önként, vagy a kérelmezőre tekintettel megjelenik a hatóság előtt. Birtokvédelmi egyezség megkötésére nincs lehetőség, a bizonyítási eljárás eredményeként csak az eredeti állapot helyreállítására, vagy a kérelem elutasítására van lehetőség.

Az eljárás költségeit a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérő, a kérelemnek történő helyt adás esetén a birtoksértő viseli.
Vonatkozó jogszabályok:
– A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2005. évi (II.16.) Korm. rendelet
– a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény.
Csatolandó mellékletek:
– a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok,
– képviselő eljárása esetén a képviselő meghatalmazása,

Csatolandó mellékletek:
– a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok,
– képviselő eljárása esetén a képviselő meghatalmazása,

Ügyintéző: jegyző

Dokumentumok:

Birtokvédelmi eljárás kérelem
Tájékoztató birtokvédelmi eljáráshoz