Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 02. szombat | Melinda, Vivien napja

Adatkezelési nyilatkozat

 

Zöldhulladék tároló edények és komposztládák kiosztásával kapcsolatos adatkezelési nyilatkozat


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A zöldhulladék gyűjtő edények és komposztálók átadásához szükséges szerződés elkészítéséhez.

Budakalász Város Önkormányzata és a Budakalászi Polgármesteri Hivatal, mint közös Adatkezelők a vonatkozó jogszabályokat és adatvédelmi irányelveket figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánják tájékoztatni az érintetteket az adatkezelési tevékenységükről.

Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő Általános Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely honlapunkon elérhető: https://www.budakalasz.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

  1. Az Adatkezelők adatai

Neve: Budakalász Város Önkormányzata

Székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Elérhetősége: info@budakalasz.hu

Törzskönyvi azonosító (PIR): 730963

Adószáma: 15730961-2-13

Képviseli: dr. Göbl Richárd (polgármester)

Adatvédelmi tisztviselő: Varga István

Elérhetősége: istvan.varga@webteszt.com

 

Neve: Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Elérhetősége: info@budakalasz.hu

Törzskönyvi azonosító (PIR): 393661

Adószáma: 15393661-2-13

Képviseli: dr. Deák Ferenc (jegyző)

Adatvédelmi tisztviselő: Varga István

Elérhetősége: istvan.varga@webteszt.com

 

  1. Az Adatkezelők által kezelt személyes adatok tárolása

A közös Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolják:

A tárhely-szolgáltató neve: Microsoft – Microsoft Forms – Office 365 része

 

  1. Az Adatkezelők által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

Az adatkezelés célja: Budakalászi Polgármesteri Hivatal a zöldhulladék gyűjtő edények és komposztálók átadásához szükséges szerződés elkészítéséhez, valamint az edényzet átadásával kapcsolatos értesítésekre kezeli az érintettek személyes adatait.

 

A kezelt adatok köre: név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, személyi igazolvány száma, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@budakalasz.hu e-mail címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában a megkeresés szerinti ügy lezárását követő 1 évig. Előbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának közös Adatkezelők általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor.

Az adatokat kizárólag Budakalász Város Önkormányzata és a Budakalászi Polgármesteri Hivatal ezen tevékenységgel megbízott munkatársai ismerik meg, az adatok nem kerülnek átadásra más részére.

 

  1. Az érintettek jogai

 

Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

 

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategórái, akikekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye.

Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan elvégezni, akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.

 

Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését.

Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

Budakalász, 2021. december 2.